PALVELUN KÄYTTÖEHDOT.

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt.

1. Yleistä

2. Rekisteröityminen

3. Käyttäjätunnus ja salasana

4. Tekijänoikeudet

5. Palveluun ladattu aineisto

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

8. Ohjelmistopalvelun keskeytys

9. Tilaukset Google Playn tai AppStoren kautta

10. Sovelluksen reilun käytön -periaatteet

1. Yleistä


Tervetuloa Tripper-sovelluksen (sisältäen mm. Internet-sivut ja eri laitteille tehdyt sovellukset, jäljempänä ”Palvelu” tai ”Ohjelmistopalvelu”) käyttäjäksi (jäljempänä ”Käyttäjä”, ”Asiakas” tai ”Tilaaja”). Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) liittyvät palvelun käyttämiseen. Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun tarjoaa FabricAI Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”)

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Palvelussa Käyttäjä voi säilyttää henkilökohtaisia tositteita tai yrityksen kirjanpitomateriaaliksi luettavia materiaaleja.

Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelusta Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä asioista. Tällöin Käyttäjä vastaa myös itse kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, joita Palvelun käytöstä aiheutuu.

2. Rekisteröityminen


Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä saa Palvelun käyttöoikeuden. Käyttäjä on sitoutunut käyttämään palvelua näiden Käyttöohjeiden sekä muiden (mm. Tietosuojakäytäntömme) ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”) rekisteröitymisen yhteydessä, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa. Käyttäjän tulee pitää Käyttäjätietoja ajantasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos. Lisäksi Käyttäjältä vaaditaan salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

3. Käyttäjätunnus ja salasana


Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjätunnusta ei saa käyttää useamman eri henkilön toimesta. Käyttäjä on vastuussa salasanan pitämisestä luottamuksellisena ja suojattuna. Käyttäjä on vastuussa kaikesta henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksensa käytöstä Palvelussa.

4. Tekijänoikeudet


Käyttäjän Palveluun lataama sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeudet Palveluun ladatusta sisällöstä säilyy sisällön lataajalla. Käyttäjä on vastuussa sisällöstä, jota hän Palveluun lataa. Mikäli Käyttäjän lataa Palveluun sisältöä, johon liittyy mahdollisia korvausvaatimuksia, vastaa Käyttäjä näistä kokonaisvaltaisesti.

Ohjelmistopalvelun käyttöoikeus

Toimittaja myöntää Ohjelmistopalveluun Asiakkaalle sekä Asiakkaan lukuun toimiville kolmansille osapuolille rajoitetun, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden sopimuksen mukaisin ehdoin Asiakkaan omassa liiketoiminnassa sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata, lainata tai muuten luovuttaa edelleen Ohjelmistopalvelun käyttöoikeutta tai osaa siitä eikä tuottaa sitä hyväksikäyttäen maksullisia tai maksuttomia palveluja kolmannelle osapuolelle, pois lukien Asiakkaan konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö tai muu vastaava yritys, yhteisö tai luonnollinen henkilö.

5. Palveluun ladattu aineisto


Käyttäjä on vastuussa Palveluun lataamansa sisällön oikeellisuudesta (mm. kuvien tarkkuus, kalenterimerkintöjen tiedot). Käyttäjä saa ladata Palveluun henkilökohtaiseen ja oman yrityksensä liiketoimintaan liittyvää materiaalia. Käyttäjä on vastuussa mikäli käyttäjän lataama sisältö vahingoittaa Palveluntarjoajaa tai jotain kolmatta osapuolta.

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Ohjelmistopalveluun tallentamaa aineistoa sekä Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyvää tapahtumahistoriaa tai muita Toimittajan tarpeelliseksi katsomia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviä tietoja Toimittajan palveluiden kehittämiseksi, seuraamiseksi, tilastoimiseksi tai kaupallisten palveluiden toimittamiseksi. Toimittaja voi lisäksi käyttää edellä mainituista aineistoista kerättyä anonyymiä, summatasolle yhdisteltyä tietoa Ohjelmistopalvelun myynti-, markkinointi- ja viestintätarkoituksiin kuitenkin siten, että Asiakkaan aineiston luottamuksellisuus ei missään olosuhteissa vaarannu eikä aineistosta ole yksilöitävissä salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

Palveluun ladatut kuvat analysoidaan tekoälyn avulla. Joissain tapauksissa Palvelun 1) tarjoamisen, 2) kehittämisen ja 3) laadun varmistamiseksi Palveluun lisätyt kuvat voivat päätyä ihmisen tarkastettavaksi. Palveluun lisätyissä kuvissa ei tule olla arkaluonteista tietoja, joita Käyttäjä ei halua Palvelun tarjoajan tai kolmannen osapuolen näkevän. Tarvittaessa Käyttäjän tulee itse poistaa käsin tai tehdä muuten lukemattomaksi tällaiset tiedot kaikissa Palveluun lisätyissä kuiteissa.

Voit tutustua Palvelun tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://gettripper.com/tietosuojakaytanto/

Aineiston luovutus sopimuksen päättyessä

Palvelusopimuksen päättyessä Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalle toimitettavien tietojen keruusta, käsittelystä ja toimittamisesta kulloinkin voimassaolevan palveluhinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan Ohjelmistopalveluun tallentamaa aineistoa yli 60 päivää sopimuksen päättymisen jälkeen.

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut


Käyttäjä tai hänen edustamansa organisaatio on vastuussa Ohjelmistopalvelun ehtojen mukaisesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja Toimittajan antamia ohjeita.

Käyttäjä vastaa Ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, Ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta Käyttäjän käyttötarkoitukseen sekä siitä että Ohjelmistopalvelun käyttöympäristö on tämän sopimuksen ja Toimittajan mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukainen. Lisäksi Käyttäjä vastaa tietojärjestelmiensä suojaukseen, käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista. Käyttäjällä on velvollisuus välittömästi ilmoittaa mahdollisista Ohjelmistopalvelun toiminnassa ilmenevistä virheistä tai katkoksista. Virheilmoituksen yhteydessä Käyttäjän on ilmoitettava miten virhe ilmenee. Käyttäjä vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle tietojen muutoksista. Toimittajalla on oikeus veloittaa Käyttäjän antamien puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen aiheuttamista mahdollisista vahingoista, virheistä tai viivästyksistä.

Käyttäjä huolehtii siitä, ettei Käyttäjän Ohjelmistopalvelun käyttö miltään osin loukkaa lakeja tai asetuksia. Käyttäjä vastaa Ohjelmistopalveluun tallentamastaan materiaalista kuten teksteistä, ohjelmista, dokumenteista ja muista tiedoista sekä lisäksi kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta. Käyttäjä vastaa lisäksi edellä mainittujen tekijän- ja teollisoikeuksista, sekä näihin liittyvien tarvittavien lupien hankkimisesta ja kustannuksesta, muusta laillisuudesta sekä mahdollisessa rikkomustapauksessa myös tällaisten rikkomusten aiheuttamista seurauksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Käyttäjän tulee lisäksi huolehtia siitä, että Käyttäjä:

 • Noudattaa Ohjelmistopalvelun käytön ehtoja;
 • Ei väärinkäytä Ohjelmistopalvelua;
 • Ei yritä kopioida, takaisin mallintaa, purkaa, luoda Ohjelmistopalvelun perusteella vastaavaa palvelua tai millään muulla tavalla yritä hankkia Ohjelmistopalvelun lähdekoodia miltään osin;
 • Ei pyri tunkeutumaan, muuttamaan, tuhoamaan tai millään muulla tavoin käsittelemään muiden Ohjelmistopalvelua käyttävien asiakkaiden aineistoa tai Ohjelmistopalvelua tai tahallaan pyri kuormittamaan tai vahingoittamaan Ohjelmistopalvelua;
 • Ei tallenna Ohjelmistopalveluun mitään Ohjelmistopalvelun käyttöehtojen vastaista aineistoa;
 • Ei tallenna Ohjelmistopalveluun viruksia, matoja tai muutoin Ohjelmistopalvelua tai Ohjelmistopalvelun sisältämää aineistoa vahingoittavaa ohjelmistokoodia.

Käyttäjän vastuulla on huolehtia Ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvästä tietoturvasta, käyttäjien käyttämien salasanojen riittävästä turvallisuudesta ja huolellisesta säilyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että käyttäjätunnukset ja salasanat eivät joudu kolmansien osapuolien haltuun. Mikäli Käyttäjä epäilee Ohjelmistopalvelun käyttäjätunnusten tai muiden tietojen joutuneen vääriin käsiin, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Toimittajan tukipalveluun. Ohjelmistopalvelua käyttäessään Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Toimittajan antamia tietoturvasuosituksia. Mikäli käyttäjätunnukset tai salasanat joutuvat kolmannen osapuolen käsiin Käyttäjän kautta, Käyttäjä vastaa näiden käyttäjätunnusten avulla tapahtuneesta järjestelmän käytöstä sekä tästä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Käyttäjä on myös velvollinen vaihtamaan Ohjelmistopalvelun käyttöön tarvittavan salasanan Toimittajan pyytäessä.

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut


Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista Palvelun aiheuttamista taloudellisista vahingoista Käyttäjälle, Käyttäjän yritykselle tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluun ja poistaa Palveluun ladattu aineisto. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Palvelua, sen sisältöä ja hinnastoa.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu tai muut siihen läheisesti liittyvät osat ovat jatkuvasti saatavilla tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia. Palveluntarjoaja tekee kuitenkin parhaansa, että Käyttäjä pystyy käyttämään palvelua ilman ongelmia ja keskeytyksiä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelukatkon aiheuttamista ongelmista ja taloudellisista menetyksistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

Oikeudet Palveluun ja aineistoihin

Kaikki oikeudet Ohjelmistopalveluun kuuluviin tai sen toimittamisessa käytettyihin ohjelmistoihin (ml. dokumentaatio), toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin samoin kuin Ohjelmistopalveluun liittyvään aineistoon, käyttöohjeisiin ja muihin asiakirjoihin ja muihin ilmenemismuotoihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Ohjelmistopalveluun liittyvät kehitysehdotukset ja ideat kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle ja Tilaajalla tai Asiakkaalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan siinä määrin kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun käyttäminen sitä edellyttää.

Ohjelmistopalvelun muutokset

Toimittaja kehittää Ohjelmistopalvelua jatkuvasti. Toimittajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa Ohjelmistopalveluun liittyvää asiaa mukaan lukien mutta ei rajoittuen järjestelmän ulkoasu, käyttöliittymä, dokumentaatio tai Ohjelmistopalvelun toiminto. Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että nämä muutokset eivät aiheuta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Vastuuvapautuslauseke

Toimittaja tarjoaa Ohjelmistopalvelun Asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on. Toimittaja ei esitä mitään väitteitä tai takuita mukaan lukien mutta ei rajoittuen Ohjelmistopalvelun virheettömyyteen, kaupalliseen hyödynnettävyyteen, sopivuuteen Asiakkaan toimintaan tai oletettuun käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen liittyen.

Toimittaja tekee parhaansa että Ohjelmistopalvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettä ja mahdollisimman virheettömästi. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata Ohjelmistopalvelun keskeytyksetöntä toimintaa.

8. Ohjelmistopalvelun keskeytys


Toimittajalla on Asiakasta kuulematta oikeus keskeyttää Asiakkaan Ohjelmistopalvelun käyttö tai irtisanoa Ohjelmistopalvelun palvelusopimus välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 • Mikäli Asiakas lopettaa liiketoimintansa, on haettu konkurssiin tai yrityssaneerauksseen, todettu ulosotossa varattomaksi tai tälle on rekisteröity olennainen maksushäiriö;
 • Mikäli Asiakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa.  Toimittaja voi aina keskeyttää Ohjelmistopalvelun, mikäli Asiakas laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen erääntyneen maksun, eikä suorita maksuja maksukehotuksesta huolimatta 14 vuorokauden sisällä. Keskeytystä voidaan jatkaa kunnes Asiakas on suorittanut maksun avoinna olevista saatavista;
 • Mikäli Asiakas tai Asiakkaan puolesta Ohjelmistopalvelua käyttävä henkilö käyttää Ohjelmistopalvelua tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti;
 • Mikäli Toimittaja epäilee Asiakkaan tai Asiakkaan puolesta Ohjelmistopalvelua käyttävän henkilön kuormittavan tai muutoin käyttävän Ohjelmistopalvelua siten, että käyttö vaarantaa Ohjelmistopalvelun tuottamisen muille Ohjelmistopalvelun käyttäjille.

9. Tilaukset Google Playn tai AppStoren kautta


Google Playn tai AppStoren kautta tehtyihin tilauksiin noudatamme seuraavia ehtoja:

 • Kuukausimaksu veloitetaan automaattisesti tilauksen yhteydessä Google tai iTunes tililtä
 • Tilaus uusiutuu automaattisesti kuukausittain alkuperäiseen hintaan
 • Voit hallita tilauksia ml. poistaa automaattisen uusimisen oman Google tai iTunes -tilin kautta
 • Tilauksen peruminen tulee tehdä 24 tuntia ennen seuraavan tilausjakson alkua

10. Sovelluksen reilun käytön -periaatteet


Jokaisesta kuitin käsittelystä aiheutuu kustannuksia: käsittely vaatii laskentatehoa, työaikaa, tallennustilaa ja tiedonsiirtoa. Toisin sanoen jokainen Tripperin lisätty kuva aiheuttaa meille kustannuksia seuraavassa suhteessa:

Kuittien määrä * Kuittien laatu = käyttäjästä aiheutuva kustannus.

Pyrimme pitämään Tripperin hinnan mahdollisimman edullisena. Jotta pystymme tähän, edellytämme käyttäjiltä seuraavaa:

 1. Matkat ja kuitit lisätään sitä mukaan, kun niitä tulee -> Käyttäjä ei yritä kiertää kuukausimaksuja lisäämällä usean kuukauden matkoja ja kuitteja kerralla
 2. Lisätyt kuvat ovat laadukkaita -> Epäselvät kuvat menevät ihmisen tarkastettavaksi, jota ei ole huomioitu kuukausimaksussa
 3. Tripperiin lisätään ainoastaan OMIA MATKA- JA KULULASKUJA -> Yrityksellä ei voi olla käytössä tunnusta, jonka kautta käsitellään useiden työntekijöiden kustannuksia. Jos tarvitset tällaisen tunnuksen, lähetä viestiä osoitteeseen tripper@gettripper.com niin autamme sinua.

Pidätämme oikeuden muuttaa hinnoittelua ja/tai sulkea sovelluksen sellaisilta henkilöiltä, jotka käyttävät Tripperiä edellä mainittujen periaatteiden vastaisesti. Käyttäjätunnuksen tai yksittäisten ominaisuuksien (kuittien käsittely, matkalaskun koonti) jäädyttäminen voi odottaa käyttäjiä, jotka:

 1. ottavat tarkoituksella huonolaatuisia kuvia,
 2. lisäävät kuukauden aikana kymmenittäin kuitteja tai
 3. lisäävät Tripperiin muita kuin omia kustannuksia.

Jokainen epäselvä tilanne käsitellään käyttäjän kanssa tapauskohtaisesti. Jos käyttäjätunnus joudutaan sulkemaan, Tripperiin lisätty materiaali toimitetaan käyttäjälle sähköpostilla.